تولیدکنندگان

نخود

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نخود 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
365,000﷼ 328,500﷼
عدد

نخود 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

نخود 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
139,000﷼ 110,520﷼
عدد

نخود 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
178,000﷼ 160,200﷼
عدد

نخود 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,500﷼ 63,450﷼
عدد

نخود 900 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
139,000﷼ 106,330﷼
عدد

نخود 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

نخود سفید 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
165,000﷼ 141,070﷼
عدد

نخود 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
75,000﷼ 57,300﷼
عدد

نخود 900 گرمی هایپراستار

149,000﷼ 104,300﷼
عدد

نخود 750 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,000﷼ 104,400﷼
عدد

نخود 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
139,000﷼ 112,240﷼
عدد

نخود فله چاپار

99,000﷼
کیلوگرم

نخود 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,900﷼ 62,910﷼
عدد

نخود 900 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
139,900﷼ 104,500﷼
عدد

نخود 900 گرمی شاهسوند

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
153,000﷼ 137,700﷼
عدد