تولیدکنندگان

نان تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نان بربری مواد غذایی تازه داخلی

10,000﷼
عدد

نان ساندویچ چند غله مواد غذایی تازه داخلی

89,000﷼
عدد

نان ساندویچ اومگا 3 مواد غذایی تازه داخلی

79,000﷼
کیلوگرم

نان گرد کنجدی 6 عددی

45,000﷼
عدد

نان پیتا سه نان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

نان ساندویچ 300 گرمی سه نان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

نان چاپاتا 5 عددی

58,000﷼
عدد

نان کامپاین 350 گرمی

33,000﷼
عدد

نان گردویی 400 گرمی

59,000﷼
عدد

نان تخت کنجدی

35,000﷼
عدد

نان باگت فرانسوی 250 گرمی

15,000﷼
عدد

نان ساندویچی 5 عددی

26,000﷼
عدد

نان فرانسوی 5 عددی

50,000﷼
عدد

نان تست لیدی

45,000﷼
عدد

نان گاتا گردویی 240 گرمی نان آوران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

نان مدیترانه 300 گرمی نان آوران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

نان سامون 12 عددی مواد غذایی تازه داخلی

59,000﷼
عدد

سامون 6 عددی

50,000﷼
عدد

نان سنگک مواد غذایی تازه داخلی

10,000﷼
عدد

نان کوچک 10 عددی

35,000﷼
عدد

نان کوچک 5 عددی

20,000﷼
عدد

نان ونیز کنجدی 6 عددی

50,000﷼
عدد

نان تست گندم سبوسدار 800 گرمی

39,900﷼
عدد