تولیدکنندگان

عدس

مشاهده به عنوان جدول فهرست

عدس 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
309,800﷼ 278,820﷼
عدد

عدس 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,900﷼ 54,810﷼
عدد

عدس 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
119,800﷼ 97,030﷼
عدد

عدس ریز 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,800﷼ 105,120﷼
عدد

عدس 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,500﷼ 54,450﷼
عدد

عدس 900 گرمی گلستان

119,000﷼ 89,250﷼
عدد

عدس 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
129,800﷼ 98,640﷼
عدد

عدس کوچک 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
128,000﷼ 115,200﷼
عدد

عدس 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

عدس 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
63,500﷼ 47,000﷼
عدد

عدس 900 گرمی هایپراستار

125,000﷼ 87,500﷼
عدد

عدس 750 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,800﷼ 89,820﷼
عدد

عدس 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
119,800﷼ 86,550﷼
عدد

عدس 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

عدس 900 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
129,900﷼ 123,400﷼
عدد