تولیدکنندگان

رشته

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ورمیشل آشیانه ای 500 گرمی De Cecco

226,800﷼
عدد

ته دیگ 400 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
110,000﷼ 94,050﷼
عدد

رشته آشی 430 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
38,700﷼ 35,990﷼
عدد

رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
38,700﷼ 35,990﷼
عدد

رشته آش 500 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
39,900﷼ 35,910﷼
عدد

رشته آشی 500 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

رشته آشی 500 گرمی زر ماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
42,000﷼ 37,800﷼
عدد

رشته سوپی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
39,000﷼ 35,100﷼
عدد

رشته آش 2.5 کیلوگرمی زرماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
98,000﷼ 88,200﷼
عدد