Good sense of winning

Good sense of winning

نام و نام خانوادگی کدملی شماره موبایل
شاپور فضلی ***1823 9183***736
حمیدمقدم ***7839 9126***336
زهرا طوقانیان ***8688 9125***714
زهره مرتضی بیگی ***2812 9102***498
فرزانه ناطقی ***7126 9390***646
معصومه صوری ***1127 9039***685
حمید کریمی ***8252 9385***020
پریسا حسین زاده ***8973 9359***028
فاطمه واشقانی فراهانی ***7205 9392***839
صونا کاردان ***0086 9222***758
محسن فانی ***6063 9123***373
کمال غفاری ***1585 9123***527
انوشا زنجانی ***8234 9125***696
شادی نویان ***2191 9369***582
فرامرز مسگرد ***4983 9906***905
علی بیات ***0733 9359***233
مرجان اردوخانی ***8159 9365***903
غلام رضا خوشنام ***0579 9351***251
مهری دمیرچی ***3119 9361***265
محمدحسین کارگر جوشقانی ***7393 9352***060
محمدصادق سعیدخانی ***8472 9126***300
یاشار شیاسی ***7579 9390***371
سامان ویسی ***9109 9382***907
زینب دهقان ***2479 9364***829
داوود گنابادی *** 9122***051
حیراد عیوضی ***1425 9367***102
بابک کیازی ***2929 9356***355
قاسم حصاری ***5607 9183***226
نجمه زارع بیگدلی ***2731 9361***167
مسعود محمودی ***3850 9388***667
عباس افشارمنش ***9121 9192***729
حسام خوش کلام ***7713 9108***094
محمد کلوری ***4799 9304***784
محمد روزبه ***4135 9193***803
رضا نوابی ***4634 9377***091
نثار واعظی ***5591 9190***217
نرجس نظری ***9451 9367***411
محمود تنها ***9009 9123***584
حسن پیری ***1263 9192***385
شیرین محمودی ***7063 9309***293
محمدمسعود مولایی ***0121 9123***009
محبوبه حاتمی ***3041 9013***890
ناصر مظفری *** 9355***751
مینا شیرشاهی ***7895 9187***226
فریبرز سلطان ابادی ***2331 9308***868
طیبه نجاری ***2687 9304***516
بتول چوبینی ***4918 9128***526
مرضیه انجدانی ***3589 9368***390
جواد رحمتی ***3957 9016***927
فاطمه برجی ***8495 9120***363
کبری بهزادی ***0716 9127***534
سارا صادقی ***8577 9366***669
سحر صادقی ***3418 9388***040
ملیکا شیخلو ***2492 9121***598
معصومه سوری ***1227 9039***685
ابوالفضل رحیمی *** 9370***821
امیرحسین بیات ***3735 9120***795
مجید صادقی ***6862 9123***751
سحر اسعدیان ***5430 9381***019
هانیه شاهسواری *** 9154***451
علیرضا فخیمی ***9428 9122***687
مجید بهزاد ***8291 9191***090
محمد تقی سلطانی ***2890 9196***877
فرهناز کریمی احمد اباد ***8183 9012***922
مهدی خداوردی ***4161 9211***815
کنیفه رنجبر ***8121 9124***702
شهروز(بهنام) ازاد ***6321 9370***667
جلال قربانی ***5763 9367***616
تینا امیری ***5043 9356***112
امیربهادر پناهی ***9585 9120***914
صحتی هوشمند ***2510 9122***270
ارینا اسعدی ***3125 9026***428
اذر محسنی ***1917 9121***692
نام و نام خانوادگی کدملی شماره موبایل
زهرا حسینی ***7237 9370***311
الی اصغری *** 9191***545
سعید سعادت نژاد ***3315 9125***053
داوود گنابادی *** 9122***051
فرشته میرزایی ***0013 9126***664
سجاد چشمامشاتی ***2648 9126***139
جبران عشقی ***3463 9355***375
منوچهر  رشیدی ***0619 9122***831
آیلار وابرزه ***0280 9227***655
عفت شاکری ***9167 9123***678
غزاله علی‌اکبر بیک ***5641 9352***156
امیر علی عادلی ***8427 9038***524
طاهره نصیرعبدالهی ***9980 9120***634
سعید رهگذر ***1784 9122***264
فرهناز انجدانی ***7530 9358***009
سعید مولایی ***9976 9125***427
نسرین شفایی ***9339 9124***594
حسین پیری ***8213 9362***812
اکبر رحمانی ***8295 9121***957
مهسا حسن‌پور ***3952 9108***595
نینا امیری ***5043 9356***112
بهاره پورسلیمی ***0884 9198***423
اعظم افشاری ***8011 9191***794
بارانا رحیمی ***4326 9125***910
مریم عرب ***1631 9191***256
محبوبه حتمی ***3041 9013***809
نجمه زاریبدی ***2731 9361***167
امید سلیمانی فر ***5680 9334***109
فاطمه برهی ***8495 9120***363
مهری دمیر چی ***3119 9361***265
ام البنین  سعید مدونی ***1384 9360***793
سمیرا کاشی ***7670 9194***835
لیلا کلشلو ***2501 9362***620
علی هیدرخانی ***5725 9124***364
محمود تنها ***9009 9123***584
مریم پور احمدی اردلانی ***3821 9394***208
امیر حسین بیات ***3735 9120***795
علیرضا الماسی ***4681 9123***441
مهناز نصیری ***5023 9120***634
مرتضی مرادیان ***9961 9194***843
محمد روزبه ***4135 9193***803
سمیه آقاصادقی ***1335 9194***418
هانیه شهسواری *** 9054***451
حسین دهقانی ***0677 9190***935
معصومه جگروند ***4522 9355***687
علی بیات ***0733 9359***233
شاپور فضلی ***1823 9183***736
مهرداد نادری ***6154 9126***574
معصومه نوروزی ***9121 9057***761
مینا شیرشاهی ***7895 9187***226
حسام عبدالهی ***8065 9374***696
سهیلا سرابی ***6612 9107***466
سارا صادقی ***8577 9366***669
علی رحیمی ***8967 9125***910
محمد حسین حسینی سیاهویی ***8644 9373***215
سمانه سمنلو ***3009 9108***114
علی ابراهیمی ***5415 9121***150
محسن فنی ***6063 9123***373
سمیه خسروی ***3591 9036***454
زهرا رنجبر ***8838 9375***801
محمدرضا تیرکار ***4651 9127***363
علی مهری ***1691 9120***732
جلال قربانی ***5763 9367***696
نسا حسینی ***6316 9368***390
لیلا عبدالمالکی ***0884 6540***966
مهدیه رودبارانی ***7009 9374***117
اکبر رشید کندری ***9476 9352***980

 

Shopping Guide

For online shopping from Hyperstar please click on SnappMarket , Bamilo and SnappFood 


Online Shopping Refund and Return Policy

Bamilo refund and Return Policy


Contact us
Email: OnlineCustomerService@mafpars.com

Affordable
Price
Quality
Guaranteed
Wide Variety
of Products
Easy
Accessible

Hyperstar Iran

Hyperstar is one of the most modern hypermarkets in Iran which was founded in 2009 and launched its first store in Bakeri highway. It has now 12 stores in Tehran, Isfahan, Shiraz, Karaj, and Yazd among which 6 Hypermarkets and 8 Supermarkets.

We deliver unbeatable customer choice, quality, value and customer service through our supermarkets and hypermarkets across Iran With the lowest prices in Iran which are actually built Hyperstar values. Thousands of products which provide a good variety for customer choice besides high quality and best prices are main Hyperstar‘s values for presenting customers.

Hyperstar is the only hypermarket in Iran provides the lowest price guarantee on FMCG items for customers. With this policy, if customers find identical products at a lower price than Hyperstar in other stores can receive ten times of the price gap.

Read more about Hyperstar Iran 

Follow us on our social channels