تولیدکنندگان

مرغ و بوقلمون تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله مرغ کلاسیک

230,000﷼
کیلوگرم

شنیتسل با آرد

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ سوخاری اسپایسی

230,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ استریپس

230,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری کنتاکی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری اسپایسی

220,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بلوچی مواد غذایی تازه داخلی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بندری مواد غذایی تازه داخلی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ جنگلی مواد غذایی تازه داخلی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ مکزیکی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بلوچی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ عشایری

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ زعفرانی مواد غذایی تازه داخلی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست - بسته بندی خانواده

139,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ با پوست

119,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون استخوان

199,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست

154,000﷼
کیلوگرم

ساق مرغ بدون پوست

169,020﷼
کیلوگرم

فیله مرغ

209,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بلوچی مواد غذایی تازه داخلی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بندری مواد غذایی تازه داخلی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ دزفولی مواد غذایی تازه داخلی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ جنگلی مواد غذایی تازه داخلی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ مکزیکی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بلوچی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ عشایری

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ - بسته بندی خانواده

135,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ با پوست

109,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بدون پوست

149,062﷼
کیلوگرم

مغز ران مرغ بدون پوست

139,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ

119,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ عشایری

210,000﷼
کیلوگرم