تولیدکنندگان

لیمو عمانی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

گرد لیمو 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

لیمو عمانی فله چاپار

690,000﷼
کیلوگرم

گرد لیمو بطری 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

گرد لیمو 80 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
64,800﷼ 47,020﷼
عدد

لیمو عمانی 150 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
127,500﷼ 114,750﷼
عدد

لیمو خشک عمانی 150 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
159,000﷼ 135,940﷼
عدد

لیمو عمانی خشک 75 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
109,000﷼ 98,100﷼
عدد

لیمو عمانی 150 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
155,000﷼ 109,100﷼
عدد

لیمو عمانی 150 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
117,500﷼ 100,410﷼
عدد

لیمو عمانی 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
156,000﷼ 132,940﷼
عدد

لیمو عمانی پرک شده 100 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 41%
24,990﷼ 14,530﷼
عدد

لیمو عمانی 130 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
139,900﷼ 119,610﷼
عدد