تولیدکنندگان

لوبیا

مشاهده به عنوان جدول فهرست

لوبیا چیتی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
91,000﷼ 81,900﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
179,000﷼ 161,100﷼
عدد

لوبیا کرم رشتی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
86,500﷼ 77,850﷼
عدد

لوبیا کرم رشتی 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
170,000﷼ 153,000﷼
عدد

لوبیا قرمز 2500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
365,000﷼ 328,500﷼
عدد

لوبیا قرمز جگری 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

لوبیا جگری 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
139,000﷼ 116,340﷼
عدد

لوبیا چیتی فله چاپار

98,000﷼
کیلوگرم

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
178,000﷼ 160,200﷼
عدد

لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
178,000﷼ 160,200﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
198,000﷼ 178,200﷼
عدد

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
188,000﷼ 169,200﷼
عدد

لوبیا چیتی 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
85,500﷼ 76,950﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
169,000﷼ 144,490﷼
عدد

لوبیا قرمز 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,500﷼ 58,950﷼
عدد

لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
139,000﷼ 110,290﷼
عدد

لوبیا سفید 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,500﷼ 63,450﷼
عدد

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
145,000﷼ 130,500﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,000﷼ 151,200﷼
عدد

لوبیا قرمز 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,000﷼ 134,100﷼
عدد

لوبیا سفید 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 40%
159,000﷼ 94,520﷼
عدد

لوبیا چشم بلبلی 800 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
135,000﷼ 121,500﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
195,000﷼ 160,420﷼
عدد

لوبیا قرمز 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
158,000﷼ 120,080﷼
عدد

لوبیا چیتی 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
85,000﷼ 69,600﷼
عدد

لوبیا قرمز 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
75,000﷼ 55,500﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی هایپراستار

168,000﷼ 117,600﷼
عدد

لوبیا کشاورزی 900 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
159,000﷼ 132,800﷼
عدد

لوبیا قرمز 900 گرمی هایپراستار

149,000﷼ 96,850﷼
عدد

لوبیا سفید 900 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
155,000﷼ 113,000﷼
عدد

لوبیا سبز منجمد 400 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
57,000﷼ 53,010﷼
عدد

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
119,500﷼ 96,490﷼
عدد