تولیدکنندگان

سینه مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله مرغ کلاسیک

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ سوخاری اسپایسی

230,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ استریپس

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ مکزیکی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بلوچی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ عشایری

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست - بسته بندی خانواده

139,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ با پوست

119,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون استخوان

199,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست

154,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ

209,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ دودی 200 گرمی کامپوره

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
88,100﷼ 81,930﷼
عدد

سینه مرغ با استخوان 1600 گرمی ثمین

335,000﷼ 268,000﷼
عدد