تولیدکنندگان

زردچوبه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زردچوبه 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

زردچوبه 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

زردچوبه 75 گرمی الیت

35,000﷼ 24,500﷼
عدد

زردچوبه 200 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد

زردچوبه بطری 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

زردچوبه 40 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
24,000﷼ 21,600﷼
عدد

زردچوبه 550 گرمی گلستان

249,000﷼ 186,500﷼
عدد

زردچوبه 90 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
59,000﷼ 50,440﷼
عدد

زردچوبه 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,000﷼ 44,100﷼
عدد

زردچوبه 200 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 48%
117,000﷼ 60,300﷼
عدد

زردچوبه 90 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,000﷼ 48,600﷼
عدد

زردچوبه 35 گرمی هاتی کارا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
19,000﷼ 17,100﷼
عدد

زردچوبه 120 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 53%
105,000﷼ 48,730﷼
عدد

زردچوبه قوطی 150 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
121,000﷼ 108,900﷼
عدد

زردچوبه فله چاپار

365,000﷼
کیلوگرم