تولیدکنندگان

تخمه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

تخمه شور جابانی 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
75,000﷼ 69,750﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
60,000﷼ 55,800﷼
عدد

تخمه آفتابگردان گلپری 120 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

تخمه آفتابگردان لیمویی 120 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
20,000﷼ 18,600﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 120 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

مغز تخمه 30 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
15,000﷼ 13,950﷼
عدد

تخمه آفتابگردان لیمویی 55 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
50,000﷼ 40,370﷼
عدد

مغز تخمه کدو نمکی 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
25,000﷼ 22,080﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
20,000﷼ 16,150﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان لیمویی 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

مغز تخمه هندوانه 35 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
25,000﷼ 21,370﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 125 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
50,000﷼ 44,170﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 55 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
20,000﷼ 16,150﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 60 گرمی ناتلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 130 گرمی ناتلز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

مغز تخمه کدو 35 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
20,000﷼ 13,530﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 125 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

مغز تخمه هندوانه 35 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

تخمه آفتابگردان درجه یک فاه چاپار

325,000﷼
کیلوگرم