تولیدکنندگان

آلو بخارا

مشاهده به عنوان جدول فهرست

قیصی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
299,000﷼ 269,100﷼
عدد

قیصی وکیوم 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
290,000﷼ 261,000﷼
عدد

آلو برقانی 405 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

آلوچه 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

قیصی 400 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 6%
225,000﷼ 210,500﷼
عدد

آلو خورشتی 300 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
185,000﷼ 139,600﷼
عدد

آلو برغان 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 4%
129,000﷼ 122,600﷼
عدد

قیسی 380 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
230,000﷼ 196,650﷼
عدد

قیسی 700 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
423,000﷼ 361,660﷼
عدد

آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
173,300﷼ 155,970﷼
عدد

آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
224,800﷼ 189,900﷼
عدد

آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
370,200﷼ 333,180﷼
عدد

آلو ترش 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
92,000﷼ 69,490﷼
عدد

آلو برغانی 600 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
220,000﷼ 188,100﷼
عدد

آلو برغانی 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
92,000﷼ 69,490﷼
عدد