• درباره هایپر استار

ارزش هاي ما

ارزش‌های شركت هايپراستار عبارتند از شنیدن، یادگیری و رهبری:

  • ما می‌شنویم چون چیزی که برای مشتری مهم است برای کسب و کار ما هم مهم است
  • ما یاد می‌گیریم چون با یادگیری رشد می‌کنیم
  • ما مديريت می‌کنیم چون با مديريت و برنامه ريزي موفقیت فردا را می‌سازیم

تعهد عميق ما به جامعه به عنوان يك بازيگر اقتصادي، مسئوليت پذير و يك شهروند سازماني است.

ارزشهای هایپراستار:

1-همراه

منشی‌همراه با پشتیبانی و نگاهی باز که زمینه پذیرش تفاوتها، ایجاد ارتباط موثر و همکاری سازنده را فراهم ‌می کند

2-مشتاق

پیگیری مستمر‌دستیابی به برتری و افتخار نسبت به این که چه کاری را، چگونه و برای چه کسی انجام ‌می دهیم

3-جسور

محیطی‌سازنده که در آن افراد شجاعت به چالش کشیدن روش های تکراری و به سرانجام رساندن کارها را ‌دارند